Category: Africana - Education

Sort

Showing 1-9 of 9

Image for Challenges of Teacher Development: An Investigation of Take-up in South Africa

Challenges of Teacher Development: An Investigation of Take-up in South Africa

By: Adler, Jill; Reed, Yvonne

Price: $57.00

Publisher: Van Schaik Publishers: 2002

Seller ID: bsts

ISBN: 0627025072

Binding: Softcover

Condition: Near Fine


Image for S A Akademie : Referate gelewer op algemene vergadering - Nuwe Strominge in die Kaapse Musiekonderwys in die Eerste Helfte van die Negentiende Eeu

S A Akademie : Referate gelewer op algemene vergadering - Nuwe Strominge in die Kaapse Musiekonderwys in die Eerste Helfte van die Negentiende Eeu

By: Bouws, Jan

Price: $17.10

Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: 1966

Seller ID: 47ma

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Gedenkboek uitgegeven door de Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika - bij gelegenheid van het Vijfentwintig-jarig Bestaan, April, 1918

Gedenkboek uitgegeven door de Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika - bij gelegenheid van het Vijfentwintig-jarig Bestaan, April, 1918

By: Hagen, J; Hesse, H A W; Hoogenhout, N M; Vaanddrager, M (Eds)

Price: $76.00

Publisher: J L van Schaik's Boekhandel, Pretoria: 1918

Seller ID: 61nz

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Addressing Barriers To Learning: A South African Perspective

Addressing Barriers To Learning: A South African Perspective

By: Landsberg, Emmerentia (ed) ; Krger, Deidr and Nel, Norma (assistant eds)

Price: $28.50

Publisher: Van Schaik Publishers: 2012

Seller ID: bepl

ISBN: 0627025889

Binding: Softcover

Condition: Used: Very Good


Image for Finding Freedom in the Bush of Books: The UWC Experience and Spirit

Finding Freedom in the Bush of Books: The UWC Experience and Spirit

By: Thomas, Cornelius (Ed)

Price: $47.50

Publisher: Wendy's Book Lounge, East London: 2010

Seller ID: bqyo

ISBN: 0620475056

Binding: Hardcover

Condition: Fine


Image for Finding Freedom in the Bush of Books: The UWC Experience and Spirit

Finding Freedom in the Bush of Books: The UWC Experience and Spirit

By: Thomas, Cornelius (Ed)

Price: $47.50

Publisher: Wendy's Book Lounge, East London: 2010

Seller ID: bqyp

ISBN: 0620475056

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

By: van Wyk, Jacobus Gideon

Price: $47.50

Publisher: Author: 1977

Seller ID: bkyq

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Skool en Gemeenskap : Seminaar ingelewer ter gedeeltelike vervulling van die kursus in Onderwysadministrasie (Onderwysbestuur) en Onderwysadministrasie (Skoolorganisasie), Fakulteit van Opvoedkunde, Universiteit van Stellenbosch

Skool en Gemeenskap : Seminaar ingelewer ter gedeeltelike vervulling van die kursus in Onderwysadministrasie (Onderwysbestuur) en Onderwysadministrasie (Skoolorganisasie), Fakulteit van Opvoedkunde, Universiteit van Stellenbosch

By: Williams, A

Price: $26.60

Publisher: The Author: 1982

Seller ID: 51iw

Binding: Hardcover

Condition: Fine


Image for Lantern - Journal of Adult Education / Tydskrif vir Volksopvoeding - Jaargang / Volume 3 No. 2 - Sept.-Des./ Dec. 1953

Lantern - Journal of Adult Education / Tydskrif vir Volksopvoeding - Jaargang / Volume 3 No. 2 - Sept.-Des./ Dec. 1953

By: Wood, Vivian C (Ed)

Price: $13.30

Publisher: Department of Education, Arts and Science / S A Association for Adult Education, Pretoria / Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap / S A Vereniging vir die Opvoeding van Volwassenes, Pretoria: 1953

Seller ID: bppz

Binding: Softcover

Condition: Poor