Category: Africana - Literary Criticism / Studies

Sort

Showing 1-3 of 3

Image for Zuid-Afrika in de Letterkunde

Zuid-Afrika in de Letterkunde

By: Besselaar, Dr G

Price: $14.25

Publisher: J H de Bussy, Amsterdam, Pretoria, Johannesburg / Holl.-Afrik. Uitgevers-Mij. v/h J Dusseau & Co., Kaapstad: 1914

Seller ID: cfrn

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Sestigerproblematiek : Aanleiding tot 'n Christelike Literatuurbeskouing en Kritiek : Proefskrif voorgelê ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad D. Litt (Afrikaans-Nederlands) aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys

Sestigerproblematiek : Aanleiding tot 'n Christelike Literatuurbeskouing en Kritiek : Proefskrif voorgelê ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad D. Litt (Afrikaans-Nederlands) aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys

By: Steenberg, David H

Price: $17.10

Publisher: The Author: 1972

Seller ID: cenr

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Andre P Brink et le "Nouveau Roman" Francais

Andre P Brink et le "Nouveau Roman" Francais

By: Van Biljon, Elizabeth

Price: $17.10

Publisher: The Author: 1977

Seller ID: cemc

Binding: Softcover

Condition: Good